Jeszcze jeden blog o programowaniu

Radosne twórczości leniwego programisty

Archive for the ‘Symfony Framework’ Category

Komunikaty (flash messages) w Symfony2

leave a comment »

Symfony logoPrzykładowy sposób wykorzystania komunikatów w Symfony.
W kontrolerze:
$success = 'Komunikat informujący o powodzeniu wykonanej operacji.';
$this->get('session')->getFlashBag()->add('success', $success);
$error = 'Komunikat informujący o niepowodzeniu wykonanej operacji.';
$this->get('session')->getFlashBag()->add('error', $error);
$warning = 'Komunikat informujący o ostrzeżeniu podczas wykonywanej operacji.';
$this->get('session')->getFlashBag()->add('warning', $warning);
$notice = 'Komunikat informujący o wykonanej operacji.';
$this->get('session')->getFlashBag()->add('notice', $notice);

W szablonie (Twig)

{# twig template #}
{% for type, flashMessages in app.session.flashbag.all() %}
{% for flashMessage in flashMessages %}
   <div class="{{ type }}">{{ flashMessage }}</div>
  {% endfor %}
{% endfor %}

Written by Filip Górczyński

2014.09.17 at 20:45:46

Ubuntu + Apache2 + symfony framework + wirtualne hosty

with one comment

Postanowiłem spróbować swoich sił z frameworkiem symfony i jadąc po kolei wg zaleceń z kursu Jobeet natrafiłem na problem w konfiguracji serwera Apache2. Wymiataczem Ubuntu też nie jestem, a Jobeet zapomniał chyba wspomnieć o modyfikacji /etc/hosts – w moim przypadku tylko dzięki temu zadziałało. Zawartości moich plików:

Zawartość pliku /etc/hosts

127.0.0.1	localhost
127.0.0.1	www.jobeet.local
127.0.1.1	laptop

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts

Zawartość pliku httpd.conf

ServerName www.jobeet.local

Zawartość pliku /etc/apache2/sites-available/default

<VirtualHost www.jobeet.local:80>
	ServerAdmin filip.gorczynski@gmail.com
	DocumentRoot /var/www/sfproject/web
	DirectoryIndex index.php
	<Directory "/var/www/sfproject/web">
		AllowOverride All
		Allow from All
	</Directory>
	Alias /sf /var/www/sfproject/data/web/sf
	<Directory "/var/www/sfproject/data/web/sf">
		AllowOverride All
		Allow from All
	</Directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
	ServerAdmin filip.gorczynski@gmail.com

	DocumentRoot /var/www
	<Directory />
		Options FollowSymLinks
		AllowOverride All
	</Directory>
	<Directory /var/www/>
		Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
		AllowOverride All
		Order allow,deny
		allow from all
		Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
	</Directory>

	ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
	<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
		AllowOverride None
		Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
		Order allow,deny
		Allow from all
	</Directory>

	ErrorLog /var/log/apache2/error.log

	# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
	# alert, emerg.
	LogLevel warn

	CustomLog /var/log/apache2/access.log combined

  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
  <Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  </Directory>

</VirtualHost>

Po tych zmianach i

sudo /etc/init.d/apache2 restart

wszystko śmiga jak należy. Wpisując w przeglądarkę http://www.jobeet.local odwołuje mi się bez problemu do projektu symfony. Wpisanie localhost działa jak poprzednio – czyli póki co wyświetla słodko brzmiące „It works!”.
Jeśli chodzi o strukturę moich katalogów, to ściągniętą paczkę symfony rozpakowałem do /var/www/sfproject/.

Written by Filip Górczyński

2010.07.29 at 09:36:11

%d blogerów lubi to: